Menu

Obchodní podmínky

Základní informace

Tyto obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené na dálku v e-shopu
www.pastels.cz mezi prodávajícím a kupujícím podle Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochraně
spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku.

Prodávajícím je: MERONI s. r. o., Paľovce 342, Topoľnica 925 92. IČO 51456354, DIČ
2120709624, e-mail: info@pastels.cz. Zapsaný v obchodním rejstříku
okresního soudu Trnava, oddíl Sro, vložka č. 41774/T.

Kupujícím je spotřebitel, t.j. fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v
rámci předmětu své podnikatelské činnosti zaměstnání nebo povolání. Nákup uskutečněný
podnikům se řídí podle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Zb.

Orgánem dozoru pro ochranu spotřebitele je Inspektorát SOI pro Nitriansky kraj, PO BOX 49A, Staničná
9, 950 50 Nitra 1.

Objednávka a uzavření smlouvy
Odeslání vyplněné objednávky kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy dle
občanského zákoníku, na základě nabídky prodávajícího v e-shopu. K uzavření smlouvy dochází
potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

Ceny zboží
Všechny ceny produktů v e-shopu jsou konečné, včetně všech daní. Prodávající je plátcem DPH.
Cena produktu nezahrnuje náklady na doručení. Ty jsou uvedeny na stránce eshopu 
a v nákupním košíku ještě před dokončením objednávky, kde
kupující vidí i celkovou cenu objednávky včetně nákladů na dodání zboží.

Platba za zboží
Prodávající akceptuje platbu za objednané zboží způsoby, které jsou uvedeny na stránce eshopu
Součástí objednávky v e-shopu je povinnost kupujícího zaplatit cenu prodávajícímu za objednaný
zboží.

Dodání zboží
Pokud není dodací lhůta uvedená u produktu, platí, že prodávající dodá kupujícímu zboží nejpozději
30 dní. Obvyklá dodací lhůta je okolo 3-5 dnů.

Zboží se považuje za převzatý kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba(s
výjimkou dopravce) převezme všechny části objednaného zboží, nebo se

a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako
poslední,

b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního
dílu nebo posledního kusu,

c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem
převzetí prvního dodaného zboží.

Reklamační řád
Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím. Při použitých věcech
neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením.U věcí prodávaných za nižší cenu
neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Pokud nejde o věci, které se rychle kazí nebo
o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době.

Záruční doba na nové zboží je 24 měsíců, která plyne od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba na
použité zboží je 12 měsíců. Záruční doba na služby (oprava nebo úprava věci) je 3 měsíce. Záruční
doba na zhotovení věci na zakázku je 24 měsíců. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu
k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, záruční doba neskončí před uplynutím této lhůty.

Záruční list se vystavuje na žádost kupujícího. Na uplatnění reklamace postačuje doklad o koupi.

Pokud má zboží vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně
odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Kupující by však neměl dále používat věc, na které zjistil vadu. Pokud jde o chyby, které se vyskytnou po
koupi, je třeba je vytknout bez zbytečného odkladu od zjištění chyby, nejpozději do uplynutí záruční doby.
Po uplynutí záruční doby právo na reklamaci zanikne.

Opotřebení charakteristické pro daný materiál nebo použití se nepovažuje za vadu. Nejde o vadu,
pokud z povahy prodané věci vyplývá, že její životnost je kratší než záruční doba a když při obvyklém
užívání takové věci dojde k jejímu celkovému opotřebení ještě před uplynutím záruční doby.

Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti
věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží
nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za
bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která
brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo
má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže
však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně
užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, na adrese sídla. Pokud je však v záručním
listě uveden záruční servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším,
uplatní kupující právo na opravu v záručním servisu. Záruční servis je povinen opravu provést ve lhůtě
nejpozději do 30 dnů.

Pokud dojde k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, pokud dojde k
výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

Vybavením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku,
výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná
výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

Při uplatnění reklamace prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned nebo ve složitých případech
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se
vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne
uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v
odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat
déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má
kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

Pokud kupující uplatnil reklamaci výrobku během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit
reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného
posouzení nebude od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady
související s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu kopii odborného
posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.
Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, prodávající
v dokladu o vyřízení reklamace uvede, komu může kupující zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud
je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i veškeré
ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného
posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může
reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající
je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady
vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. znovu
uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamace
uplatněna e-mailem, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu
ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději
však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat,
pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy bez udání důvodu
Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto
právo může využít pouze spotřebitel.

Zboží se považuje za převzatý kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s
výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se

 a) zboží objednané
kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako
poslední, 

b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního
dílu nebo posledního kusu,

c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem
převzetí prvního dodaného zboží.

Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty
na odstoupení od smlouvy.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na
míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví
nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s
jiným zbožím.

Kupující může uplatnit právo na odstoupení smlouvy v písemné podobě nebo na jiném trvalém nosiči
(Např. E-mailem), případně odesláním vyplněného formuláře, který je dostupný na tomto linku

Právo na odstoupení od smlouvy lze uplatnit odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy iv
poslední den 14 denní lhůty.

Po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávající vrátí nejpozději do 14 dnů kupujícímu všechny
platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu,
dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem, jak
kupující použil při své platbě. Kupující se může s prodávajícím dohodnout i na jiném způsobu
vrácení platby.

Prodávající není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující výslovně zvolil jiný
způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. dodatečnými
náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na
nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím.

Při odstoupení od smlouvy prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby před tím, než mu je zboží
doručen nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající
navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej
předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Tato lhůta
považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

Při odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě
pověřené prodávajícím na převzetí zboží a také náklady na vrácení zboží, který vzhledem k jeho
povahu nelze vrátit prostřednictvím pošty.

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení s
zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

Kupující má po doručení zboží možnost odzkoušet jeho funkčnost, nemůže však zboží používat, pokud
odstupuje od smlouvy. Pro účely zjištění povahy, charakteristik a funkčnosti zboží by měl spotřebitel se zbožím manipulovat a zkontrolovat ho jen takovým způsobem, jaký by mu bylo umožněno v
"Kamenném" obchodě. Od kupujícího se vyžaduje, aby během lhůty pro odstoupení od smlouvy se zbožím
manipuloval a kontroloval ho s náležitou péčí.

Alternativní řešení sporů
Nakupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (například e-
mailem), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se

domnívá, že prodávající porušil jeho spotřebitelská práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost
zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení
alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle
zákona 391/2015 Z.z. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015
Z.z. seznam subjektů ARS je možné najít na stránce Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk.
Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která
je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění
smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo
povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím,
vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní
řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů
kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu
poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.

 

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat